Odprawa wojskowa pracownika powołanego do służby przygotowawczej

Czy należy wypłacić dwutygodniową odprawę dla osoby powołanej do odbycia służby przygotowawczej na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Powołanie nastąpiło na okres 4 miesięcy.

 

Zgodnie z art. 59  ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm) zwanej dalej ustawą, żołnierzami w czynnej służbie wojskowej znajdują się osoby, które pełnią między innymi służbę przygotowawczą.

 

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby nie podlegające obowiązkowi służby wojskowej lub przeszkoleniu wojskowemu mogą pełnić na ich wniosek lub ich zgodą służbę przygotowawczą.

Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

 

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

a)      dla żołnierza kształcącego się na oficera do 6 miesięcy

b)      dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do 5 miesięcy,

c)      dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do 4 miesięcy.

 

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

Zgodnie z art. 133 żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118 -132 ustawy.

 

Ustawa wskazuje, że do pracownika powołanego do odbycia służby przygotowawczej zastosowanie musi mieć m.in. przepis art. 125 ustawy, który przewiduje prawo do odprawy wojskowej.

 

Na podstawie art. 125 ustawy pracownikowi powołanemu do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie powołania do tej samej służby.

 

Z powyższych przepisów wynika, że pracownik powołany do odbycia służby przygotowawczej nabywa prawo do odprawy wojskowej, ale tylko w przypadku pierwszego powołania do tej służby.

 

 Podstawa prawna:

  • art. 98a-g ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity:  Dz.U. z 2004r. Nr  241, poz. 2416 z póżn. zm.)

 

Zygmunt Stanisławski
16 maja 2011r.

dodano: 3 stycznia 2012 18:21; oglądano: 7917 razy

Zobacz także:Created by Nuvola.pl